ชุดไทยเด็ก และ 3 ข้อดีของการสวมใส่ที่พ่อแม่ควรปลูกฝัง

ชุดไทยเด็ก และ 3 ข้อดีของการสวมใส่ที่พ่อแม่ควรปลูกฝัง

ชุดไทย เป็นเครื่องบ่งบอกของอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีที่มาอันยาวนาน ปัจจุบันคนไทยนิยมสวมใส่ชุดไทยในงานพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ งานแต่งงาน งานทำบุญ รวมไปถึงวาระสำคัญประจำปี นอกไปจากนั้น ชุดไทย ยังสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ และยังเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย โดยเฉพาะการสวมใส่ชุดไทยในวัยเด็ก เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้เกิดกับเยาวชนไทย และนี่คือข้อดีของการให้ลูกหลานของคุณสวมใส่ ชุดไทยเด็ก ที่คุณควรปลูกฝังแบบอย่างที่ดีนี้ให้เกิดขึ้นในใจเด็กๆ ทุกคน

ชุดไทยเด็ก-1


ข้อดีของการสวมใส่ ชุดไทยเด็ก ที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชน

1. ปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นไทยตั้งแต่ยังเด็ก

ชุดไทยเด็ก-2

การปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ดีงามให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นั้นมีรูปแบบมากมายที่ผู้ปกครองสามารถหยิบยื่นโอกาสเหล่านั้นให้กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการพาพวกเขาไปใช้เวลาวันหยุดในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการท่องเที่ยวตามโบราณสถาน หรือแม้แต่การเข้าวัด ฟังธรรม ก็เป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมให้เยาวชนเข้าถึงความเป็นไทย หรือบ้านไหนอยากให้ลูกหลานมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะร่วมด้วย การส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะการรำไทย โขน หรือการเล่นดนตรีไทย ก็ดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมทักษะความสามารถเฉพาะด้านและส่งเสริมคุณค่าและอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี

และส่วนหนึ่งของการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ผู้ปกครองสามารถถ่ายทอดได้ง่ายๆ คือการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สวมใส่ชุดไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และการแสดงออกที่ชัดเจนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และในปัจจุบันที่ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปนั้นทำให้เด็กรุ่นใหม่รับเอาคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละเชื้อชาติผ่านทางสังคมออนไลน์หรือการเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งที่ดีที่เยาวชนจะได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังรับเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองนั่นคือวัฒนธรรมไทยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าคนยุคก่อนที่อาจจะมองว่าการแต่งกายตามอย่างไทยเป็นเรื่องเชยหรือล้าสมัย

เมื่อการรับข้อมูลข่าวสารไม่ได้ถูกปิดกั้น การส่งเสริมให้เยาวชนวัยมิลเลนเนียมได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมไทยผ่านทางการแต่งกายจึงเกิดผล เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือแม้กระทั่งโรงเรียนนานาชาติก็ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สวมใส่ชุดไทยไปโรงเรียนทุกๆ วันศุกร์ และวันสำคัญประจำชาติ อาทิ วันสงกรานต์และวันลอยกระทง ซึ่งนั่นยิ่งเป็นการตอกย้ำและส่งเสริมคุณค่าของชุดไทยให้เยาวจนได้ตระหนักรู้ถึงข้อนี้มากขึ้นอีกด้วย

ชุดไทยเด็ก-3

การแต่งกายชุดไทยในเยาวชนไม่ได้ถูกจำกัดเพียงการแต่งกายชุดหลักประจำชาติเพียงเท่านั้น แต่การที่เยาวชนได้เรียนรู้การแต่งกายแบบชุดพื้นถิ่นประจำภาคต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณค่าอันดีงามของวัฒนธรรมให้เยาวชนได้รับรู้ ซึมซับ และสืบทอดต่อไปอีกด้วย อาทิ การสวมใส่ชุดบะบ๋า ย่าหยา ในภาคใต้ การสวมใส่เสื้อปั๊ดร่วมกับการนุ่งผ้าซิ่นในภาคเหนือ และการสวมใส่เสื้อคอกระเช้าและเสื้อม่อฮ่อมในภาคกลาง ก็เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทยที่ฝังรากลึกให้กับเยาวชนในแต่ละภาคได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการปลูกฝังให้กับเยาวชนสืบไป


2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัว

ชุดไทยเด็ก-4

การสวมใส่ชุดไทยในเยาวชนนั้นส่วนหนึ่งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย เพราะการสวมใส่แต่ละครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองคือผู้ที่เลือกรูปแบบการสวมใส่ให้กับเด็กๆ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทั้งเด็กและผู้ปกครองได้ใช้เวลาร่วมกัน ได้ร่วมกันเลือกชุดที่เหมาะสมในการสวมใส่ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเชื่อว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆ คนจะรู้สึกภูมิใจเมื่อลูกหลานได้สวมใส่ชุดไทยที่เหมาะสมและน่ารักสมวัย

การสวมใส่ชุดไทยเด็กนั้นจะยิ่งเพิ่มคุณค่ามากขึ้นเมื่อสมาชิกในบ้านร่วมสวมใส่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการสวมใส่ ชุดไทยครอบครัว จึงเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความแน่นแฟ้นให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังภาพจำที่งดงามของการสวมใส่ชุดไทยร่วมกันของคนในครอบครัวให้กลายเป็นความทรงจำดีๆ ในจิตใจของเยาวชนอีกด้วย เพราะเมื่อเด็กๆ นึกย้อนถึงเหตุการณ์ ช่วงเวลา หรือวันสำคัญที่พวกเขาสวมใส่ชุดไทยร่วมกับครอบครัวก็จะกลายเป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆ ในวัยเด็กของพวกเขาที่จะไม่เลือนหายแม้กาลเวลาเปลี่ยน อีกทั้งยังสามารถส่งต่อประสบการณ์ความประทับใจเหล่านั้นสู่รุ่นลูก รุ่นหลานในอนาคตได้อีกด้วย


3. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้นในใจเยาวชนของชาติ และร่วมสืบสานอัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไป

ชุดไทยเด็ก-5

หนึ่งในข้อดีของการสวมใส่ชุดไทยไปโรงเรียน เช่น การใส่ชุดไทยไปโรงเรียนทุกวันศุกร์ และการสวมใส่ในวันสำคัญต่างๆ อาทิ วันสงกรานต์ วันลอยกรงทง และความสำคัญทางศาสนา ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ที่โรงเรียนทั้งรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนอินเตอร์ได้จัดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในใจของเยาวชน เพราะการสวมใส่ชุดไทยที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันของเด็กๆ ในโรงเรียนนั้นทำให้เด็กๆ รู้สึกได้ถึงความเป็นพวกเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่เด็กๆ โดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้การทำกิจกรรมอื่นๆ หรือความร่วมมือระหว่างกันของเด็กและคุณครูเป็นไปได้ด้วยดี

การสวมใส่ชุดประจำชาตินั้นได้ปรากฏอยู่ในหลายๆ ประเทศที่ขึ้นชื่อด้านความรักในชาติและถูกส่งผ่านทางเครื่องแต่งกาย อาทิ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมหาอำนาจที่แม้จะมีความเจริญทางเทคโนโลยีและมีความทันสมัยมากเพียงใดก็ตาม แต่เห็นได้ชัดว่าประชาชนไม่ว่าวัยใดก็มักสวมใส่ชุดประจำชาติอย่าง ชุดยูกาตะ ในชีวิตประจำวัน เราจึงมักเห็นชาวญี่ปุ่นสวมใส่ชุดดังกล่าวไปเที่ยว ไปพักผ่อนอยู่เสมอๆ การแต่งกายเหล่านี้ยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่าง ลาวและพม่า ที่การสวมใส่ชุดไทยประจำชาตินั้นถูกสวมใส่โดยผู้คนทุกวัยอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา

ข้อดีของการสวมใส่ชุดไทยเด็กในปัจจุบัน

ชุดไทยเด็ก-6

  1. รู้หรือไม่ว่าการสวมใส่ชุดไทยเด็กในปัจจุบันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คุณเคยคิดมาก่อน ด้วยกระบวนการตัดเย็บและรูปแบบที่สามารถสวมใส่ง่าย มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ในรูปแบบของเสื้อ กระโปรง และกางเกง จึงตัดปัญหาเด็กๆ ไม่ให้ความร่วมมือระหว่างสวมใส่หรือสวมใส่ยากไปได้เลย 
  2. สวมใส่สบายด้วยเนื้อผ้าที่ไม่ก่อความรำคาญให้กับเด็กๆ เพราะหมดยุคเนื้อผ้าที่สวมใส่แล้วร้อนหรือก่อให้เกิดอาการคันหรือระคายเคือง เพราะชุดไทยเด็กได้รับการตัดเย็บด้วยเนื้อผ้าที่เบาสบาย สวมใส่แล้วสามารถระบายอากาศได้ดี ไม่ก่อความรำคาญให้กับเด็กๆ 
  3. มีความหลากหลายให้เลือก โดยในปัจจุบันผู้ผลิตมีรูปแบบการตัดเย็บที่หลากหลายมากขึ้น โดยดึงข้อดีของการสวมใส่ที่สบายด้วยเนื้อผ้าที่ระบายอากาศและรูปแบบที่สามารถสวมใส่ง่าย ให้ผู้ปกครองได้เลือกให้เหมาะสมกับเด็กๆ ซื้อครั้งเดียวสามารถสวมใส่ได้หลายๆ ครั้งหรือนำไปมิกซ์แอนด์แมทช์กับชุดไทยตัวอื่น หรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ชุดไทยเด็ก-7


ร่วมกันส่งเสริมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้สวมใส่ชุดไทยด้วยชุดไทยเด็กที่ร้านชุดไทย พาหุรัดดอทคอม ทั้ง 2 สาขา ทั้งสาขาพระรามเก้า และสาขางามวงศ์วาน ได้คัดสรรเพื่อลูกค้า ทางร้านมีบริการชุดไทยเด็กที่หลากหลาย เหมาะสมกับโอกาสและวันสำคัญต่างๆ โดยมีพนักงานยินดีให้คำปรึกษาเพื่อตอบทุกความต้องการของคุณและเด็กๆ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @phahurat เรามีพนักงานให้การต้อนรับและให้คำแนะนำเพื่อให้เด็กๆ ได้สวมใส่ชุดไทยที่เหมาะสมและน่ารักสมวัยค่ะ

เรื่อง: วรรณวรา สุทธิศักดิ์

บทความอื่น ๆ

ชุดไทยบรมพิมาน-cover

ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยชั้นสูง คุณค่าของความงามและโอกาสพิเศษในการสวมใส่

หนึ่งในชุดเจ้าสาวที่ได้รับความนิยมสวมใส่จากเจ้าสาวคือ ชุดไทยบรมพิมาน ซึ่งนับเป็นชุดไทยชั้นสูงที่มีประวัติความเป็นมา เรียบหรูและสง่างามเสริมให้เจ้าสาวสวยที่สุดในวันสำคัญ

อ่านต่อ ...

แต่งกายแบบไหน ที่ว่าใช่สาวชาววัง? สาวชาววังนั้นเป็นผู้นำทางด้านความงามและการแต่งกาย

แต่งกายแบบไหน ที่ว่าใช่สาวชาววัง?How the court ladies were dressed?  สาวชาววังนั้นล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านความงามและการแต่งกาย กิตติศัพท์นี้ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะคะ มีเบื้องหลังอยู่ คือ ความอุตสาหะพยายามและความชาญฉลาดในการคิดค้นเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับยุคสมัยการประดับตกแต่งที่ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ฝีมือ เวลา และความทุ่มเทในการทำความสะอาดและเก็บรักษาผ้า ให้เรียบเป็นมัน มีจีบที่สวยคม เอกลักษณ์หลักที่ว่าใช่สาวชาวังแน่ๆ จะมีอะไร มาดูกันเลยค่ะ ????????  เอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุด คือ กลิ่นหอมที่กำจายไปไกลถึงขนาดมีคำกล่าวว่าสาววังเมื่อนั่งลงที่ไหนก็จะ“หอมติดกระดาน”แต่กว่าผ้าจะออกมาหอมทนนานขนาดนั้นต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า.“การร่ำผ้า” คือการอบหรือปรุงผ้าให้มีกลิ่นหอม

อ่านต่อ ...

เปิดบ้าน “ดุสิตธานี” บ้านสีขาวแสนสวยอายุร้อยปีบนถนนศาลาแดง

ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับโรงแรมดุสิตธานีหรือไม่ ข่าวการเปิด ‘บ้านดุสิตธานี’ พื้นที่ใหม่ในบ้านหลังเก่าย่านศาลาแดงน่าจะทำให้ชาวกรุงเทพฯ ดีใจมาก จู่ๆ กลางย่านธุรกิจก็ปรากฏพื้นที่สีเขียวแสนสวยไว้พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมร้านอาหาร คาเฟ่ ฟลอร์เต้นรำ และบาร์สวยข้างสระว่ายน้ำเสร็จสรรพ แถมอยู่ห่างจากโรงแรมดุสิตธานีเดิมเพียงระยะเดินถึง มองเห็นยอดแหลมสีทองที่คุ้นเคยได้ถนัดตา บ้านสีขาวแสนสวยบนถนนศาลาแดงนี้เดิมชื่อ ‘บ้านศาลาแดง’ คุณสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากเศรษฐีชาวฮ่องกงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านหลังนี้จึงมีอายุอย่างน้อยราวๆ 80 ปี ออกแบบเป็น Fachwerk House โดยสถาปนิกชาวเยอรมัน

อ่านต่อ ...

นิโคลีน และ ทีมมิสเวิลด์ 2018 ถ่ายทอดความงดงาม ผ่านเอกลักษณ์ชุดไทยจนสวยสะกดตา

เป็นเวทีการประกวดที่ตัวแทนสาวไทยได้เข้าใกล้มงกุฎมากที่สุด และถึงแม้ว่านิโคลีน จะได้อันดับสองมาครอง แต่ก็ทำให้ชื่อของประเทศไทย ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นคณะทีมผู้จัดกองประกวดมิสเวิลด์เวทีแม่ ต้องยกมาจัดที่ไทยในปี 2019 และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการมาประกวดที่ไทย เหล่าสาวงามราชินีจากแต่ละทวีป ก็ได้ร่วมกันถ่ายทอดเอกลักษณ์ และความงดงามของชุดไทย ให้กระจายไปสู่สายตาชาวโลก จะสวยสะกดสายตาขนาดไหน ต้องมาชมด้วยตาตัวเองกันค่ะ นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ เจ้าของตำแหน่งมิสเวิลด์เอเชีย มิสเวิลด์ เป็นการประกวดนางงามระดับนานาชาติ ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951

อ่านต่อ ...